De vier pijlers van het comité

Groentetuinen

Groentetuinen worden aangevraagd door dorpsbewoners die zich hiervoor georganiseerd hebben.

Doel van de tuinen:

  • verbetering van de voedselsituatie.
  • het verwerven van een inkomen door de verkoop van de groente op de markt.

Een tuin bestaat uit een stuk grond dat omheind wordt ter bescherming tegen vraat van loslopend vee. Het terrein wordt daarna verdeeld in verschillende percelen en uitgegeven aan de leden van de groep. Grote uitgave bij de tuin is de watervoorziening: een handgegraven put of boorput, handpomp of motorpomp. Het comité geeft ondersteuning in de vorm van voorlichting in het produceren van groenten.

Herbebossing

Herbebossingsactiviteiten worden uitgevoerd door een plaatselijk comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de dorpen die grenzen aan het bos waar de activiteiten gaan plaatsvinden.
Uitgangspunt: het bestaande bos beschermen en verbeteren. De verbetering van het bos houdt in dat er nieuwe bomen worden geplant op kale stukken in het bos. Spontane, nieuwe aanwas wordt beschermd.
Ter bescherming van het bos worden op de grens van het bos brandgangen gekapt. Dit is een zware klus. Hierdoor moet voorkomen worden dat in de droge tijd branden overslaan op het beschermde bos. Verder worden er op verschillende plekken aan de rand borden geplaatst waarop staat dat het een beschermd bos is. Dit om illegale kap te voorkomen. Ook worden er ‘boswachters’ aangesteld die het bos controleren. Het is niet mogelijk om het bos te omheinen vanwege het wild dat zich moet kunnen verplaatsen.
 
Mensen die gebruik maken van het bos krijgen een training die bestaat uit twee onderdelen: 
– Technisch: techniek van het planten en het beschermen van bomen
– Sociaal: hoe om te gaan met mensen die schadelijke activiteiten in het bos uitvoeren, zoals het kappen van bomen. 
 
Het totaal verbieden van het kappen van hout is niet wenselijk. Mensen gebruiken het bos in hun dagelijks bestaan: ze gebruiken het hout om op te koken en om mee te bouwen. Ook wordt het bos gebruikt om er medicijnen uit te halen. Het doel van de bescherming is dat lokale mensen het bos op een duurzame manier gebruiken en om het te beschermen tegen commerciële houtkap voor de productie van houtskool. Die houtskool wordt in de Ouagadougou vaak gebruikt om op te koken.
De eerste stap bij de herbebossingsprojecten is de ‘sécurisation foncière’: het juridisch vastleggen dat het bos door de dorpsbewoners wordt beheerd en buitenstaanders geen rechten hierop hebben.

Herstel landbouwgronden

Landdegradatie is een groot probleem in Burkina Faso. Door de bevolkingsgroei worden landbouwgronden steeds intensiever gebruikt. Droogte en onregelmatige neerslag maken de landbouwgronden gevoelig voor erosie: de vruchtbare laag spoelt weg waardoor er minder begroeiing is en de erosiegevoeligheid toeneemt. Daardoor ontstaat er een negatieve spiraal. Om de vruchtbaarheid te herstellen ondersteunt het comité aanplant van bomen in combinatie met het verbouwen van gewassen. Landbouwtechnieken gestimuleerd, zoals het aanleggen van stenenrijtjes en de toepassing van zaï-techniek worden gestimuleerd. Deze maatregelen moeten de afstroom van water afremmen en daarmee ook de erosie. Productie van compost zorgt ervoor dat er meer mineralen in de bodem komen waardoor gewassen beter groeien.

Scholing/training

Kennisoverdracht is een belangrijk onderdeel van onze activiteiten in Burkina. Met name kennis over beheer van natuurlijke hulpbronnen: de aanplant van bomen, beheer van bossen, het verbouwen van groenten maar ook over de productie van compost en anti-erosiemaatregelen.
 

Het ‘Centre de Formation André Rieu’ speelt een belangrijke rol binnen de kennisoverdracht. Dit opleidingscentrum is officieel geopend in 2009 door onder andere de Nederlandse ambassadeur in Burkina Faso. De beschermheer van het comité, André Rieu, steunt dit project en heeft zijn naam verbonden aan het centrum. In het opleidingscentrum hebben al meer dan 6000 mensen een training gehad. Dat zijn technische trainingen, vaak vooraf gegaan door alfabetiseringscursussen in de lokale taal. De alfabetiseringsgraad in Burkina Faso is in het algemeen laag. Ook worden er cursussen gegeven in het produceren van zeep of gericht op gezondheidszorg. Na het theoretische deel van de training, vindt ook altijd nog een training in de praktijk plaats.

Klik > hier < voor een filmpje over de opening van het Collège André Rieu in 2010. 

 

Ondersteun een Afrikaanse boer en investeer in een beter klimaat. Door vergroening kunnen we klimaatverandering tegengaan.