Het Comité heeft in mei groen licht gegeven voor het project Salogo. De eerste betaling voor het project is overgemaakt zodat met de uitvoering van het project gestart kan worden.
Het project Salogo maakt deel uit van een grote projectaanvraag uit 2013. Dit was een gezamenlijke aanvraag uit de provincie Ganzourgou, van de drie departementen Méguet, Salogo en Kogo. Het project ‘Integraal programma voor de bestrijding van de degradatie van bossen’ is een samenwerking van de lokale bevolking, de A.S.D.C (onze partnerorganisatie in Burkina Faso) en vertegenwoordigers van de gemeenten. Door de grootte van het project is destijds besloten om het project te splitsen in 3 stukken.
Salogo is het derde en laatste onderdeel. De projecten Méguet en Kogo zijn in 2014 en 2015 gestart en inmiddels gereed.
Het project is in het Niou Nieuws al eerder besproken, maar toch hier nog een korte samenvatting van de achtergrond van het project. De dorpen zijn zich bewust van de toenemende druk op het gebruik van de grond en de degradatie van de natuurlijke omgeving. Door de verantwoordelijkheid voor de lokale ontwikkeling zijn de gemeenten direct betrokken bij de ontwikkelingen op bos- en landbouwgebied. De opbrengsten uit de land- en bosbouw zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor de gemeente.
Het bosbeheer is daarmee een taak van de gemeente. Er speelt een aantal problemen bij het bosbeheer. De bossen zijn sterk afgenomen in grootte door de enorme, niet gecontroleerde houtkap ten behoeve van de productie van houtskool. Daarbij spelen eigendomsrechten een rol. Daarnaast leiden intensieve landbouw en veeteelt tot overexploitatie van de gronden, wat uitputting van de grond als gevolg heeft. En daarmee kan leiden tot verwoestijning. In de afgelopen jaren zijn de landrechten in Burkina Faso vastgelegd, zodat de gemeenten beleid kunnen ontwikkelen.

Verbeterd beleid en regelgeving, waaronder het ontwikkelen van een bestemmingsplan waarin het bos duidelijk beschreven is, zal moeten leiden tot:

  • een goede samenwerking van alle gebruikers en
  • het voorkomen van conflicten over de toegang en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • voorzien in een herstel van het bos ten gunste van de levensbehoeften van de bevolking
  • bijdragen aan de lokale ontwikkeling
  • aanzetten tot ontwikkelingen in verduurzaming van landbouw en veeteelt

Het project Salogo omvat een groentetuin, 5 hectare herbebossing en herinrichting van bossen (waaronder de aanleg van brandgangen, onderhoud, omheining), het opzetten van twee boomkwekerijen en het opleiden van twee mensen. Voor de aanleg van de tuinen en het inrichten van de bossen is materiaal nodig als afrastering, gereedschap, zaden en planten.