Beleidsplan 2017 – 2019

Algemeen

Naam: Stichting Comité Maastricht-Niou
RSIN/fiscaal nummer: 8166.88.576
Postadres: 
Beatrixstraat 19, 6267 BD, Cadier en Keer
E-mail adres: info@maastrichtniou.nl
Domeinnaam: www.maastrichtniou.nl
Kamer van Koophandel: 41076922
Bankrekening: NL39 INGB 0000 5073 07 en 
NL57 SNSB 0858 8899 00

Beleid en strategie

Volgend op de oecumenische vastenactie van het dekenaat Maastricht in de periode van 1976 tot 1979 voor het dorp Niou, wordt op 18 Februari 1982 de Stichting Comité Maastricht-Niou voor onbepaalde tijd opgericht per notariële acte. Als doel wordt vastgelegd;

De stichting heeft het doel de banden die tussen Maastricht en Niou (Opper-Volta) bestaan te onderhouden en bij de Maastrichtse bevolking en instanties de bereidheid levendig te houden casu quo te doen groeien om – zowel materieel als immaterieel – bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de gemeenschap Niou. Zulks in de meest ruime zin des woords.

In een opvolgende notitie (vastgelegd in document van 12 juni 1999), is gekozen deze doelstelling na te streven door de bevolking van Burkina Faso (zoals Opper-Volta sinds 1984 heet) te ondersteunen in haar strijd tegen de verwoestijning en hierbij voorrang te geven aan groenprojecten (herbebossing, groetentuinen en bosbescherming.

De huidige algemene doelstelling luidt;

Het Comité Maastricht-Niou is vanuit Maastricht actief om de mensen in Burkina Faso te helpen met hun ontwikkelingsproces en wil door middel van activiteiten en presentaties bijdragen aan de bewustwording in Maastricht en omgeving.

De ondertitel ‘Groen voor Burkina Faso’ wordt samen met de naam van de stichting gebruikt.

Specifieke activiteiten;

  • Het financieel ondersteunen van voorgestelde projecten in Burkina Faso. Voorbeelden zijn bosbescherming, bomen aanplant en groentetuinen.
  • Het opmaken en uitsturen van het Niou Nieuws (28e jaargang in 2017)
  • Het onderhouden van de website www.maastrichtniou.nl
  • Het organiseren van en deelnamen aan activiteiten in Maastricht. Voorbeelden zijn de kerstmarkt op de Aloysius basisschool, El Dunya, LIOF’s mooiste, Nationale Boomfeestdag

Fondsenwerving;
De financiering van de projecten wordt gedekt uit giften van vaste donateurs, particulieren, (familie-)stichtingen, serviceclubs, onderwijsinstellingen en andere organisaties.

Fondsenbesteding;
Op basis van een gedetailleerd projectvoorstel van onze contactpersoon/organisatie in Burkina Faso, besluit het Comité tot ondersteuning. Bij een positief besluit wordt de eerste 50% van de gevraagde financiering betaald. Na een tussenrapportage, wordt besloten tot betaling van de tweede 50%. Na afronding van het project, ontvangt het Comité een eindverslag.

Betalingen aan de contactpersoon/organisatie in Burkina Faso voor de projecten worden uitgevoerd door de penningmeester na opdracht van de voorzitter na besluit door het Comité.

Elke 3 jaar vindt een kascontrole plaats door niet-leden van het Comité. De laatste controle was over de periode 2014-2016.

Vermogen;
Het Comité streeft naar een vermogen dat minimaal de lopende projecten en de te verwachtte projecten voor het komende jaar dekt. Daarnaast houdt het Comité een reserve aan waar in noodgevallen (bv. hongersnood) een beroep op kan worden gedaan.

Communicatie

Naast de website www.maastrichtniou.nl, de facebookpagina maastrichtniou en de uitgave van de nieuwsbrief Niou Nieuws, heeft het Comité voorlichtingsmateriaal in de vorm van flyers, brochures, korte filmpjes en presentaties, foto’s etc.

Het Comité wil aanwezig bij relevante activiteiten in Maastricht waarbij zij voorlichting kan geven over de activiteiten van het Comité Maastricht-Niou en donateurs kan werven.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Fredric A.A.M. Petit
Secretaris: Willemien A. Lenders
Penningmeester: Carina A.D.M. Pullens

Leden:
Jos de Bruyn
Madeleine Inckel
Willemien Lenders
Annewies Majoor-Berger
Nico-Jan van de Heuvel

Het Comité overlegt zo’n 4 tot 6 keer per jaar in volledige samenstelling.

Belonings en onkosten beleid

  • Bestuur en leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.
  • Het Comité heeft een ‘lief-en-leed’ pot waar elk lid maandelijks 2.50Euro aan bijdraagt. Uit deze pot worden kosten tbv comité leden betaald.
  • Vergaderingen zijn bij de leden thuis. Gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van de gastvrouw/gastheer.
  • Reis en verblijfskosten naar en in Burkina Faso worden zelf betaald door de reiziger. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Het Comité heeft geen raad van toezicht.