Het comité

De naam van het Comité komt voort uit de contacten tussen Niou en Maastricht die dateren van de vastenaktie van 1975. Na diverse wederzijdse bezoeken, werd in 1982 het Comité Maastricht-Niou opgericht. Een groep enthousiaste Maastrichtenaren zet zich sindsdien in om Niou en omgeving actief te ondersteunen.

De stichting heeft tot doel de banden die tussen Maastricht en Niou bestaan te onderhouden en bij de Maastrichtse bevolking en instanties de bereidheid levendig te houden casu quo te doen groeien om – zowel materieel als immaterieel – bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de gemeenschap Niou, zulks in de meest ruime zin des woords.

In de loop der jaren zijn een groot aantal voorzieningen gerealiseerd waaronder scholen, een kraamkliniek, een medische hulppost, waterputten en een ontmoetingscentrum voor de jeugd. Daarnaast is een sociaal-economisch centrum opgezet voor de vrouwen in Niou, waar ze weven, zeep maken, groenten verbouwen, cursussen volgen en informatie krijgen.

 

 

 

 


Van scholen, medicijnen en landbouwwerktuigen naar “Groen voor Burkina Faso”

Het terugbrengen van de vegetatie is zeer belangrijk in de strijd tegen de verwoestijning. Het Comité Maastricht-Niou heeft zich daarom de laatste jaren toegelegd op de aanplant van groen in Burkina Faso. Dit betreft het ondersteunen van kleinschalige herbebossing, het planten van fruitbomen en de aanleg van groentetuinen voor vrouwenverenigingen en voor scholen.

 
start na 2 jaar
na 3 jaar na 4 jaar

Uit ervaring is gebleken dat de betrokkenheid en deelname van de dorpelingen aan groentetuinen groot is. De opbrengsten van de tuin zijn niet alleen een aanvulling van de dagelijkse maaltijd. Ook als handelsproduct op de markt zijn groenten een inkomensgenererende activiteit, dat voor een deel de kosten van onderwijs en medische verzorging opvangt.

Het beheer van groentetuinen regelt zich als het ware vanzelf. Een goed beheer geeft een hogere opbrengst van gewassen en stimuleert de selfsupporting. Bovendien creëert een groentetuin vaak nieuwe aanvullende activiteiten, waardoor werkgelegenheid en een eenvoudige economische ontwikkeling in gang worden gezet. Dit laatste wordt mede gefinancierd door de nationale overheid. Zo heeft de enthousiaste deelname van de bevolking aan de groentetuin in Kabouda de overheid doen besluiten een waterbassin aan te leggen voor de bevloeiing van de tuinen, terwijl een andere organisatie overweegt om er tuinen aan te leggen voor het testen van niet-lokale groentesoorten.

Op grond van deze overwegingen besluit het comité zich vanaf 1999 uitsluitend toe te leggen op het herstellen van de oorspronkelijke vegetatie, herstel en behoud van de vruchtbaarheid van landbouwgronden en de aanleg van groentetuinen onder het motto: “Groen voor Burkina Faso”. Uit dit motto blijkt tevens dat de steun van het comité zich niet langer beperkt tot uitsluitend de bevolking van Niou. Was in het verleden ook al hulp verleend aan dorpen in het departement Niou, nu geldt dat in beginsel geheel Burkina Faso voor ondersteuning van het comité in aanmerking kan komen, mits ter plaatse iemand is die als intermediair voor het comité kan functioneren.
Dit besluit wordt gesteund door de meest recente onderzoeken naar de klimaatveranderingen, waaruit blijkt dat vooral de bewoners van de droge regio’s zoals de Sahel het meest van deze veranderingen zullen gaan lijden.

Het Comité is vanaf 2000 voornamelijk actief in de regio ten oosten van de hoofdstad Ouagadougou.